ร่ม1

หน้าฝนร่มชนิดไหนเหมาะหรือไม่เหมาะจะพกไว้ใช้งาน