ร่มสามารถนำไปจัดกิจกรรมเป็นของขวัญและของที่ระลึกได้

ร่มสามารถนำไปจัดกิจกรรมเป็นของขวัญปละของที่ระลึกได้